مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility) مرکز کامپیوتر
ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility)- یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان