مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته) مرکز کامپیوتر
شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته) پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان