لیست کلاس های دسته بندی شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته) مرکز کامپیوتر

1400/09/18

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان