مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

لیست کلاس های دوره نرم افزار Arc GIS (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
نرم افزار Arc GIS (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,550,000 تومان