سیستم‌اطلاعات جغرافیایی GIS

سیستم‌اطلاعات جغرافیایی GIS

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه سیستم‌اطلاعات جغرافیایی GIS مرکز کامپیوتر

1400/08/06

نرم افزار Arc GIS (مقدماتی)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/06

نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)- پنج شنبه 14-8

پیمان بکتاش

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان