کنترل پروژه و مهندسی صنایع

کنترل پروژه و مهندسی صنایع

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه کنترل پروژه و مهندسی صنایع مرکز کامپیوتر

1400/08/03

کنترل پروژه با MS Project - دوشنبه - چهارشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان

1400/07/29

مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) - پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/07/29

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/07

نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان