جستجو در کلاس‌ها

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC- (آنلاین)
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC-(آنلاین) کدB
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1402/04/16
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC-(آنلاین)
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1402/02/01
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC-(آنلاین)
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1401/10/16
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسیTTC -(آنلاین)
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1401/07/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC- (آنلاین)
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1401/04/17
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC- (آنلاین)
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1401/01/26
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی  TTC- جمعه (13-9)
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1400/10/10
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسیTTC -جمعه 13-9
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1400/07/23
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان