لیست کلاس های دسته بندی دوره بحث آزاد به زبان انگلیسی مرکز زبان

1400/10/09

دوره بحث آزاد به زبان انگلیسی Free Discussion 1 M - پنجشنبه (20:15-16:30) حضوری

فريبا آزاد اوغاني

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان