دوره مکاتبات بازرگانی و قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی

زبان های خارجیلیست کلاس های دسته بندی دوره مکاتبات بازرگانی و قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی مرکز زبان های خارجی
دوره مکاتبات بازرگانی و قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی
دکتر علی قریشی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,900,000 تومان