لیست کلاس های دسته بندی دوره فن ترجمه مرکز زبان

1400/10/05

دوره فن ترجمه 1 M - یکشنبه (20:30-17:30)

الهام تيز جنگ

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/07

دوره فن ترجمه 2 M - سه شنبه (20:30-17:30)

الهام تيز جنگ

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

17:30 الی 20:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 550,000 تومان