دوره عمومی زبان انگلیسی بزرگسالان

زبان های خارجی


لیست کلاس های دسته بندی دوره عمومی زبان انگلیسی بزرگسالان مرکز زبان های خارجی
دوره هاي عمومي زبان انگليسي-بزرگسالان (F1)-(آنلاین)
پرستو جلیلی
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان- E1 (eight)-(آنلاین)
الهه نیکنام
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان- E2 (eight)-(آنلاین)
الهه نیکنام
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان- E3 (eight)-(آنلاین)
پرستو جلیلی
شروع دوره:
1401/07/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان- E4 (eight)-(آنلاین)
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1401/07/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان-PI1-(آنلاین)
سید مهدی آقا سیدکریمی
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان-PI2-(آنلاین)
الهه نیکنام
شروع دوره:
1401/07/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان-PI2-(آنلاین)
سید مهدی آقا سیدکریمی
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان-I1-(آنلاین)
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره های عمومی زبان انگليسی بزرگسالان (I2)-(آنلاین)
پرستو جلیلی
شروع دوره:
1401/07/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان (UI1)-(آنلاین)
پرستو جلیلی
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان (UI2)-(آنلاین)
سمانه داودی
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان (UI3)-آنلاین
سید عباس خسروی
شروع دوره:
1401/07/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان (A1)-(آنلاین)
مهتاب اسدی
شروع دوره:
1401/07/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
دوره زبان انگليسي بزرگسالان (A2)-(آنلاین)
سید عباس خسروی
شروع دوره:
1401/07/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان