لیست کلاس های دسته بندی دوره عمومی زبان انگلیسی بزرگسالان مرکز زبان

1400/10/10

دوره هاي عمومي زبان انگليسي-بزرگسالان (F1)M - جمعه (12:45-9)

فرشته سلمانی

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/04

دوره هاي عمومي زبان انگليسي-بزرگسالان (F2)M - شنبه چهارشنبه (18:15-16:30)

صفورا جاسمی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/10

دوره هاي عمومي زبان انگليسي-بزرگسالان (F2)N - جمعه (13-9)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/04

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - E1 (eight) M - شنبه چهارشنبه (20:15-18:30)

صفورا جاسمی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/05

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - E1 (eight) N - یکشنبه سه شنبه (18:15-16:30)

سید مهدی آقا سیدکریمی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/04

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - E2 (eight) M - شنبه چهارشنبه (20:15-18:30)

مهناز مهری

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/05

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - E3 (eight) N - یکشنبه سه شنبه (18:15-16:3)

پرستو جلیلی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/04

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - E3 (eight) M -شنبه چهارشنبه (15:45-14)

مهناز مهری

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 15:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/04

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - E4 (eight) M - شنبه چهارشنبه (18:15-16:30)

فرشته سلمانی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/04

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - E4 (eight) N - یکشنیه سه شنبه (20:15-18:30)

سهیلا بلغانی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/04

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - PI1 M - شنبه چهارشنبه (20:15-18:30)

فرشته سلمانی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/05

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - PI1 N - يکشنبه سه شنبه (20:15-18:30)

رویا رحیمی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/06

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - PI1 O - دوشنبه پنجشنبه (20:15-18:30)

سمیه کشاورز

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/05

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - PI2 N - یکشنبه سه شنبه (20:15-18:30)

سید مهدی آقا سیدکریمی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/10/04

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان - PI2 M - شنبه دوشنبه (18:15-16:30)

زهرا عابدی

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان