دوره عمومی زبان انگلیسی بزرگسالان

زبان


لیست کلاس های دسته بندی دوره عمومی زبان انگلیسی بزرگسالان مرکز زبان
زبان انگليسي بزرگسالان E2(EIGHT) - (آنلاین)
پرستو جلیلی
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان E3(EIGHT)- (آنلاین)
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان E4(EIGHT)- (آنلاین)
سمیه کشاورز
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان PI1(EIGHT) کدM - (آنلاین)
مهناز مهری
شروع دوره:
1401/04/13
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان PI1(EIGHT) کدN - (آنلاین)
سید مهدی آقا سیدکریمی
شروع دوره:
1401/04/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان PI2(EIGHT)- (آنلاین)
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان I1 (EIGHT) - (آنلاین)
پرستو جلیلی
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان I2 (EIGHT)- (آنلاین)
سید مهدی آقا سیدکریمی
شروع دوره:
1401/04/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان UI1 (SUMMIT)- (آنلاین)
سمانه داودی
شروع دوره:
1401/04/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان UI2 (SUMMIT)- (آنلاین)
سید عباس خسروی
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان UI3 (SUMMIT)- (آنلاین)
پريسا زارع
شروع دوره:
1401/04/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان A1 (SUMMIT)- (آنلاین)
سید عباس خسروی
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان A2 (SUMMIT)- (آنلاین)
مهتاب اسدی
شروع دوره:
1401/04/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 690,000 تومان
زبان انگليسی نیمه فشرده بزرگسالان (E1-E2)- (حضوری)
صالحه ملکي مقدم
شروع دوره:
1401/04/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
زبان انگليسي بزرگسالان E4(EIGHT) کد B- (حضوری)
سمیه کشاورز
شروع دوره:
1401/04/13
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان