لیست کلاس های دسته بندی دوره عمومی زبان انگلیسی نوجوانان مرکز زبان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی نوجوانان (ET1)M - شنبه چهارشنبه (19:30-18)

مریم طالبی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 19:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/05

دوره های عمومی زبان انگلیسی نوجوانان (ET2)M - یکشنبه سه شنبه (19:30-18)

الهه نیکنام

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 19:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/05

دوره های عمومی زبان انگلیسی نوجوانان (ET3)M - یکشنبه سه شنبه (17:30-16)

بهناز شهنواز

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/05

دوره های عمومی زبان انگلیسی نوجوانان (ET4)M - یکشنبه سه شنبه (17:30-16)

الهه نیکنام

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/05

دوره های عمومی زبان انگلیسی نوجوانان (ET5)M - یکشنبه سه شنبه (19:30-18)

بهناز شهنواز

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 19:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/05

دوره های عمومی زبان انگلیسی نوجوانان (ET6)M - یکشنبه سه شنبه (17:30-16)

سهیلا بلغانی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی نوجوانان (ET8)M - شنبه چهارشنبه (19:30-18)

بهناز شهنواز

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 19:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/05

دوره های عمومی زبان انگلیسی نوجوانان (ET8)N - یکشنبه سه شنبه (17:30-16)

زهرا فرهان نیا

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان