لیست کلاس های دسته بندی دوره عمومی زبان انگلیسی کودکان مرکز زبان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان M (EK1) - شنبه چهارشنبه (17:30 - 16)

ساناز مختاری

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK2) M - شنبه چهارشنبه (19:30-18)

ساناز مختاری

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 19:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK3) M- شنبه چهارشنبه (17:30-16)

مهناز مهری

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/06

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK3) N - دوشنبه پنجشنبه (17:30-16)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK5) M -شنبه چهارشنبه (19:30-18)

مریم شیرجنگ

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 19:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK6) M - شنبه چهارشنبه (17:30-16)

بهناز شهنواز

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK8) M - شنبه چهارشنبه (17:30-16)

آیدا لامعی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK10) M - شنبه چهارشنبه (17:30-16)

مریم طالبی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/05

دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK11) M - یکشنبه سه شنبه (17:30-16)

رویا رحیمی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان