لیست کلاس های دوره فرانسه1 (Saison) مرکز زبان های خارجی
فرانسه1 (Saison)-کد A
زهرا حسین زاده
شروع دوره:
1401/07/11
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 660,000 تومان
فرانسه1 (Saison)-کد B
زهرا حسین زاده
شروع دوره:
1401/07/11
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 660,000 تومان