لیست کلاس های دوره فرانسه2 (Saison) مرکز زبان های خارجی
فرانسه2 (Saison)
مینا رجب بلوکات
شروع دوره:
1401/07/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 660,000 تومان