مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

لیست کلاس های دوره نیازمحور آلمانی - غیرحضوری مرکز زبان
نیازمحور آلمانی - غیرحضوری-A2(1)-استاد خانم قدرتی (کاظمی زاد-بیک محمدلو-احمدپناهی)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1400/11/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:30 الی 19:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 906,667 تومان