سید عباس خسروی

دوره های برگزار شده:
32
تعداد فراگیران:
477
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
لیست کلاس های سید عباس خسروی
دوره زبان انگليسی(A1)-(ترم چهارده بزرگسالان)-(آنلاین)
سید عباس خسروی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگليسی(A2)-(ترم پانزده بزرگسالان)-(آنلاین)
سید عباس خسروی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,250,000 تومان