مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

منصوره قدرتی

دوره های برگزار شده:
4
تعداد فراگیران:
48
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های منصوره قدرتی
آلمانی A1(1) ترم اول- (آنلاین)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/01/20
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان
آلمانی A1(2) ترم دوم- (آنلاین)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/01/20
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان
نیازمحور آلمانی - غیرحضوری-A2(1)-استاد خانم قدرتی (کاظمی زاد-بیک محمدلو-احمدپناهی)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1400/11/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:30 الی 19:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 906,667 تومان
نیازمحور آلمانی - حضوری-استاد خانم قدرتی (مهدی خاکی)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/01/22
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,600,000 تومان
نیازمحور آلمانی - غیرحضوری- استاد قدرتی (علی نعمت اللهی و علیرضا علیزادگان)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/01/29
روزهای برگزاری:
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,560,000 تومان
نیازمحور آلمانی - حضوری- استاد خانم قدرتی (محمد کمالو)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/02/05
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,600,000 تومان
زبان آلمانی A1(3) ترم سوم- (آنلاین)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان
زبان آلمانی ترم اولA1(1) کدA- (حضوری)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/04/13
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان
زبان آلمانی ترم اولA1(1) کدB- (حضوری)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/04/17
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان
زبان آلمانی ترم دومA1(2)- (حضوری)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/04/13
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان
نیازمحور آلمانی - غیرحضوری- استاد خانم قدرتی (زهرا صادقی)
منصوره قدرتی
شروع دوره:
1401/02/25
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,600,000 تومان