مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم چهارم خیاطی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی A-4
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان
دوخت  A-4
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان