لیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم طراحی لباس مرکز هنر

1400/10/04

کاربرد خطوط

مريم غيورزاده

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

تاریخ لباس ایران

مريم غيورزاده

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

Adobe illustrator

افسانه آرین راد

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 4 طراحی لباس

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان