مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم چهارم طراحی لباس

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم طراحی لباس مرکز هنر
کاربرد خطوط
نورالزهرا نصیری
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
Adobe illustrator
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
تاریخ لباس ایران
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان