مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix)

هنر

g

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix) مرکز هنر
نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/08
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 1,625,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,300,000 تومان