مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

تربیت مربی هنر کودک

هنر

لیست کلاس های دسته بندی تربیت مربی هنر کودک مرکز هنر
تربیت مربی هنر کودک
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/04
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 1,274,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,019,200 تومان