مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

چرم دوزی

هنر

لیست کلاس های کارگروه چرم دوزی مرکز هنر
ساخت کیف چرم دست دوز
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/04
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,080,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 900,000 تومان