تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری - (d4,d8-jdt-9809)

ارزیابی حرفه ای | سنجش سبکهای رفتاری | تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری
مدت دوره:
0 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
روزهای برگزاری:
تعیین نشده
زمان برگزاری:
تعیین نشده
مهلت ثبت نام: 1401/06/31 - 12:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1400/12/14
تاریخ پایان: 1401/06/31
قیمت دوره: 110,000 تومان

این سنجش بر پایه مدل DiSC طرحریزی گردیده است. این مدل از جمله مدلهای کاربردی است که مبنای تجربی آن بر تحلیل نظری آن غلبه میکند و بیش از آنکه از بعد نظری شهرت داشته باشد به سبب کاربردپذیری و اثربخشی آن در تحلیل شخصیتی و سبک رفتاری معروف شده است. در نمونه گزارش میتوانید قابلیتهای خروجی آن را دریابید. نکته بسیار مهم در خصوص این مدل آن است که سبک رفتاری و نمود هیجانی را بیشتر مشخص میکند تا شاکله ذاتی شخصیت را، از این رو ضمن ارزش ذاتی این مدل برای استنتاج نهایی آن باید متخصص که انواع روشهای سنجش روانشناسی مثبت را مسلط است طرف مشورت قرار گیرد.

تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.