سبک دفاعی و تقابلی-csi

ارزیابی حرفه ای | سنجش سبکهای رفتاری | سبک دفاعی و تقابلی
مدت دوره:
0 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
روزهای برگزاری:
تعیین نشده
زمان برگزاری:
تعیین نشده
مهلت ثبت نام: 1401/06/31 - 12:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1400/12/14
تاریخ پایان: 1401/06/31
قیمت دوره: 10,000 تومان

هر شخصی حسب شاکله شخصیت و تربیت خود سبک خاصی برای برونرفت از شرایط دشوار و موقعیت های استرسی دارد که ناخودآگاه زمینه واکنش و تاکتیکهای رفتاری وی را شکل می دهد. شناخت سبک تقابلی و تدافعی به ما کمک می کند که قوت و ضعف خودمان را دریابیم و نسبت به توسعه خودمان از طریق نقد خودمان و بازاندیشی رفتارهایمان اقدام کنیم. همچنین در انتخاب افراد برای موقعیت های شغلی یا تخصیص وظایف برای پروژه ها میتوان سبک رفتاری ایشان را در شرایط تقابلی و چالشی به عنوان یک معیار کمکی برای تصمیم گیری در نظر گرفت.
این سنجش به تنهایی کاربرد دارد و در بسیاری از موارد نیز به عنوان مکمل سنجشهای تشخیص شاکله شخصیتی و سبک رفتاری است.

سبک دفاعی و تقابلی

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی سبک دفاعی و تقابلی
سبک دفاعی و تقابلی-cqs
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان
سبک دفاعی و تقابلی-ciss
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان