دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدC

زبان های خارجی | دوره های ترمیک زبان انگلیسی | دوره های ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان-(حضوری)
مدت دوره:
40 ساعت
تعداد جلسات:
10 جلسه
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
زمان برگزاری:
08:30 الی 12:15
مهلت ثبت نام: 1402/07/13 - 18:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

ظرفیت باقیمانده: 1
تاریخ شروع: 1402/07/13
تاریخ پایان: 1402/09/16
قیمت دوره: 820,000 تومان

دوره زبان انگلیسی بزرگسالان

گسترش ارتباطات و ضرورت برقراري روابط ميان ملل مختلف، اهميت فراگيري زبان هاي خارجي را بيش از پيش اجتناب ناپذير ساخته است. از سوي ديگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژي و صنعت، برنامه ريزان را بر آن داشته است كه در تربيت افراد متخصص و كارآمد چارچوبي مدون و مشخص را به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي زبان هاي خارجي به ويژه زبان انگليسي در نظر گيرند. از اين رو برگزاري دوره زبان انگليسي بزرگسالان براي پاسخگوبي به نياز موجود در جامعه ضروري به نظر ميرسد.

هدف:

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) می باشد. از آنجاییکه همه تمرینات و فعالیت های آموزشی مربوط به کتاب های اصلی و مطالب تکمیلی به زبان انگلیسی صورت می‏ گیرد، بطور طبیعی مهارت گفتاری و مکالمه از برجستگی بالا و خاصی برخوردار بوده و فراگیران فرصت لازم را برای تمرین و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی پیدا می ‏کنند.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبینی که از زمینه قبلی آموزش زبان انگلیسی برخوردارند در آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی شرکت کرده و براساس نتیجه آزمون،در سطح آموزشی مورد نظر شرکت نمایند.

ساختار آموزشی:

دوره زبان انگلیسی بزرگسالان شامل ساختار زیر میباشد.

ساختار دوره زبان انگلیسی بزرگسالان بر اساس متد آموزشی EIGHT شامل 15 ترم 40 ساعته و در مجموع در برگیرنده 600 ساعت آموزشی است.

ABBR.

LEVEL

BOOK

TERM

I1

Intermediate1

EIGHT 5A

9

ساختار آموزشی:

دوره زبان انگلیسی بزرگسالان شامل ساختار زیر می باشد.

ساختار دوره زبان انگلیسی بزرگسالان بر اساس متد آموزشی EIGHT شامل 15 ترم 40 ساعته و در مجموع در برگیرنده 600 ساعت آموزشی است.

ABBR.

LEVEL

BOOK

TERM

F1

Fundamentals 1

EIGHT 1A

1

F2

Fundamentals 2

EIGHT 1B

2

E1

Elementary 1

EIGHT 2A

3

E2

Elementary 2

EIGHT 2B

4

E3

Elementary 3

EIGHT 3A

5

E4

Elementary 4

EIGHT 3B

6

PI1

Pre-Intermediate 1

EIGHT 4A

7

PI2

Pre-Intermediate 2

EIGHT 4B

8

I1

Intermediate 1

EIGHT 5A

9

I2

Intermediate 2

EIGHT 5B

10

UI1

Upper-Intermediate 1

Summit 1A: Units 1 – 4

11

UI2

Upper-Intermediate 2

Summit 1A: Unit 5 & Summit 1B: Units 6 – 8

12

UI3

Upper-Intermediate 3

Summit 1B: Units 9 & 10  & Summit 2A: Units 1 & 2

13

A1

Advanced 1

Summit 2A: Units 3 – 5 & Summit 2B: Unit 6

14

A2

Advanced 2

Summit 2B: Units 7 – 10

15

 

  1. مهدی شمشادی: کلاسها عالی بود و استاد به صورت عالی در کلاس ها تدریس کردند


لیست کلاس های دسته بندی دوره های ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان-(حضوری)
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)-کدA
علیرضا شیخ سفلی
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)-کدB
اسماعیل سیفی پور
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 10:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)-کدC
عاطفه رضاییان منفرد
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)کدD
آرش كاووسي
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی نیمه فشرده (F1&F2)-(ترم یک و دو بزرگسالان)
معصومه هدایتی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 18:15
هزینه: 2,300,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدA
شهناز نصرتی
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدB
معصومه هدایتی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدC
عاطفه رضاییان منفرد
شروع دوره:
1403/04/11
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدD
پگاه ابراهیم کرمانی
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدE
علیرضا شیخ سفلی
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدA
معصومه هدایتی
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدB
اسماعیل سیفی پور
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدC
علیرضا شیخ سفلی
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدD
آرش كاووسي
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدE
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه: 1,150,000 تومان
زبان انگليسی نیمه فشرده بزرگسالان (E1-E2)-(ترم سه و چهار)
عاطفه رضاییان منفرد
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه: 2,300,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدA
شهناز نصرتی
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدB
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدC
اسماعیل سیفی پور
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدD
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدB
شهناز نصرتی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدC
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدD
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدE
داود نوري
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره نیمه فشرده (E3&E4)-(ترم پنج و شش بزرگسالان)
پگاه ابراهیم کرمانی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه: 2,300,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدA
مریم منصوری فر
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدB
سمیه کشاورز
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدC
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدD
داود نوري
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدA
شهناز نصرتی
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدB
اسماعیل سیفی پور
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدC
سهیلا بلغانی
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدD
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدE
سمیه آمارلویی
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدF
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره نیمه فشرده (PI1&PI2)-(ترم هفت و هشت بزرگسالان)
الهه جمالی پویا
شروع دوره:
1403/04/11
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه: 2,300,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدA
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 10:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدB
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدC
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1403/04/11
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدD
سمیه کشاورز
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدE
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدF
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدA
سمیه کشاورز
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدB
مهشید شبانی آباده
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدC
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1403/04/11
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدD
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدE
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I2)-(ترم ده بزرگسالان)-کدA
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I2)-(ترم ده بزرگسالان)-کدB
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I2)-(ترم ده بزرگسالان)-کدC
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I2)-(ترم ده بزرگسالان)-کدD
نسیم بروجردی
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (UI1)-(ترم یازده بزرگسالان)-کدA
مریم منصوری فر
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (UI1)-(ترم یازده بزرگسالان)-کدB
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (UI1)-(ترم یازده بزرگسالان)-کدC
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (UI1)-(ترم یازده بزرگسالان)-کدD
رضا آتشي
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگليسی نیمه فشرده بزرگسالان (UI1&UI2)-(ترم یازده و دوازده بزرگسالان)
صبا لاحقی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه: 2,500,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI2)-(ترم دوازده بزرگسالان)-کدA
مریم منصوری فر
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI2)-(ترم دوازده بزرگسالان)-کدB
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI2)-(ترم دوازده بزرگسالان)-کدC
محمد ورزي
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI3)-(ترم سیزده بزرگسالان)-کدA
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI3)-(ترم سیزده بزرگسالان)-کدB
محمد ورزي
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI3)-(ترم سیزده بزرگسالان)-کدC
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A1)-(ترم  چهارده بزرگسالان)-کدA
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A1)-(ترم  چهارده بزرگسالان)-کدB
صبا لاحقی
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A2)-(ترم پانزده بزرگسالان)-کدA
صبا لاحقی
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A2)-(ترم پانزده بزرگسالان)-کدB
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A2)-(ترم پانزده بزرگسالان)-کدC
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 1,250,000 تومان