امدادگر اورژانس

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی امدادگر اورژانس مرکز آموزش تخصصی
امدادگر اورژانس گروه 82 (فوق فشرده)
احسان بیات
شروع دوره:
1403/05/13
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 2,400,000 تومان