مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

امدادگر اورژانس

آموزش تخصصی

لیست کلاس های دسته بندی امدادگر اورژانس مرکز آموزش تخصصی
امدادگر اورژانس-(گروه 35)
مهدی پور نوروز
شروع دوره:
1400/11/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان