امدادگر اورژانس

آموزش تخصصی

لیست کلاس های دسته بندی امدادگر اورژانس مرکز آموزش تخصصی
امدادگر اورژانس گروه 51
مهدی پور نوروز
شروع دوره:
1401/11/20
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان