مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

مدیریت

آموزش تخصصی

لیست کلاس های دسته بندی مدیریت مرکز آموزش تخصصی
مدیریت استراتژیک
سعید امین پور
شروع دوره:
1401/03/10
روزهای برگزاری:
سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان