لیست کلاس های دسته بندی توليد صابون هاي گياهي به روش سرد با استفاده از منابع طبيعي مرکز آموزش تخصصی

1400/09/15

توليد صابون هاي گياهي به روش سرد با استفاده از منابع طبيعي

اساتید جهاد تهران - عیسی عرفان

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان