مجری گری، فن بیان و مهارت سخن وری

آموزش تخصصی

کارگروه علوم تربیتی و رفتاری-ارتقاء مهارت های فردیلیست کلاس های دسته بندی مجری گری، فن بیان و مهارت سخن وری مرکز آموزش تخصصی
فن بیان و آئین سخن وری کد 12
محسن حکیم معانی
شروع دوره:
1402/12/16
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان