لیست کلاس های دسته بندی کسب درآمد از اینستاگرام مرکز آموزش تخصصی

1400/10/22

آموزش کسب درآمد از اینستاگرام

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 880,000 تومان