لیست کلاس های دوره تربیت معلم مدارس ابتدایی مرکز آموزش تخصصی
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 39(آنلاین)
سرکار خانم داداشلو - سرکار خانم مهدیه حسین - طاهره قربانی - خانم حموله - فاطمه دارابی - کبری مالمیر - عباس مرادی نژاد
شروع دوره:
1403/02/28
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه: 2,500,000 تومان
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 41(آنلاین)
سرکار خانم داداشلو - خانم حموله - محسن قدیری - عباس مرادی نژاد - سرکار خانم مهدیه حسین - استاد جلیلوندی
شروع دوره:
1403/03/25
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه: 2,500,000 تومان
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 42 (حضوری)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/04/28
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 13:01
هزینه: 2,500,000 تومان
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 43 (انلاین)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/04/29
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه: 2,500,000 تومان