لیست کلاس های دوره دستیار کنار ارتودنتیست مرکز آموزش تخصصی
دستیار کنار ارتودنتیست کد 2
دکتر مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1403/03/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 6,500,000 تومان