مهدی پور نوروز

دوره های برگزار شده:
5
تعداد فراگیران:
186
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های مهدی پور نوروز
امدادگر اورژانس گروه 45
مهدی پور نوروز
شروع دوره:
1401/07/28
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان
امدادگر اورژانس گروه 50
مهدی پور نوروز
شروع دوره:
1401/10/30
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان
امدادگر اورژانس گروه 51
مهدی پور نوروز
شروع دوره:
1401/11/20
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان