احسان بیات

دوره های برگزار شده:
6
تعداد فراگیران:
194
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:
morabi_emdad@yahoo.com
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های احسان بیات
آموزش مراقبت از سالمند
احسان بیات
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 47
مریم حاجی سید جوادی - احسان بیات - سارا سلیمی
شروع دوره:
1401/03/20
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,100,000 تومان
آموزش مراقبت از سالمند
احسان بیات
شروع دوره:
1401/06/20
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
امدادگر اورژانس گروه 41
احسان بیات
شروع دوره:
1401/05/27
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان