ادبیات

آموزش تخصصیلیست کلاس های کارگروه ادبیات مرکز آموزش تخصصی
ویراستاری کد 7
محمد حسینی
شروع دوره:
1402/09/15
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان