ادبیات

آموزش تخصصی

لیست کلاس های کارگروه ادبیات مرکز آموزش تخصصی
ویراستاری-دوشنبه 20-17
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1401/05/31
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان
کارگاه آشنایی با افزایش رویت پذیری و اثرگذاری تحقیقات
نادر آل ابراهیم
شروع دوره:
1401/05/31
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 200,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 50,000 تومان
کارگاه مقدماتی نوشتن پایان نامه
نادر آل ابراهیم
شروع دوره:
1401/06/21
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 200,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 150,000 تومان