مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

٣D Max مقدماتی، پیشرفته و Vray

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی ٣D Max مقدماتی، پیشرفته و Vray مرکز کامپیوتر
دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray) - یکشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,900,000 تومان
دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray) پنج شنبه 20-14و جمعه 14-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,900,000 تومان