لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار Arc GIS (مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/09/25

نرم افزار Arc GIS (مقدماتی)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان