لیست کلاس های دسته بندی دوره آمادگی آزمون آی آِلتس (IELTS) مرکز زبان

1400/10/05

دوره آمادگی آزمون آی آِلتس ( IELTS) یکشنبه سه شنبه پنجشنبه (19:45-16)حضوری

مریم پهلوان آقاجونی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 19:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان

1400/10/05

IELTS Speaking M - یکشنبه سه شنبه (15:45-14) حضوری

مریم پهلوان آقاجونی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 15:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان