تکنسین داروخانه

آموزش تخصصی

لیست کلاس های دسته بندی تکنسین داروخانه مرکز آموزش تخصصی
تکنسین داروخانه گروه 90
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1402/03/25
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,200,000 تومان