لیست کلاس های دسته بندی زبان فرانسه مرکز زبان

1400/10/04

فرانسه1 (Saison)M ترم اول-شنبه چهارشنبه (18:15 -16:30)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

فرانسه2 (Saison)Mترم دوم-شنبه چهارشنبه (20:15-18:30)

سحر باقرزاده

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

فرانسه3 (Saison)Mترم سوم-شنبه چهارشنبه (18:15-16:30)

سحر باقرزاده

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/09

فرانسه4 (Saison)M ترم چهارم-پنجشنبه (16:15-12:30)

مینا رجب بلوکات

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:30 الی 16:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/05

فرانسه12 (Saison)M ترم دوازدهم -يکشنبه (20:15-16:30)

مینا رجب بلوکات

روزهای برگزاری:

یکشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/10/09

فرانسه1 (Saison) M - پنجشنبه (16:15-12:30) حضوری

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:30 الی 16:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان