مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم دوم دکوراسیون داخلی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
سبک شناسی
رکسانا بنی جمالی
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی)
حمیدرضا صالحی
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
شناخت مواد و مصالح
علیرضا صباحی
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
پرسپکتیو
علی رفعتی
شروع دوره:
1401/04/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان