لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم دکوراسیون داخلی مرکز هنر

1400/10/04

رنگ شناسی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شناخت مواد و مصالح

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان