مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم پنجم دکوراسیون داخلی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
خلاقیت در دکوراسیون و طراحی داخلی
رکسانا بنی جمالی
شروع دوره:
1401/01/22
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
دیجیتال ۳ ۳Dmax
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1401/01/24
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان