مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

پروژه نهایی دکوراسیون داخلی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی پروژه نهایی دکوراسیون داخلی مرکز هنر
پروژه نهایی دکوراسیون داخلی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1401/04/08
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,456,000 تومان