مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم اول خیاطی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول خیاطی مرکز هنر
الگو سازی  B 1
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:30
هزینه شرکت در دوره: 890,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 801,000 تومان
دوخت  B 1
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:30
هزینه شرکت در دوره: 890,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 801,000 تومان