ترم اول خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول خیاطی مرکز هنر
الگو سازی 1
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان
دوخت 1
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان
الگو سازی 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/07/14
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان
دوخت 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/07/14
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان