مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم سوم خیاطی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم سوم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی A-3
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان
دوخت A-3
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان