مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم پنجم خیاطی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی 5 -A
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان
دوخت A-5
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان