مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم ششم خیاطی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم ششم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی A-6
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان
دوخت A-6
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان
الگوسازی B-6
مریم منیعی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان
دوخت B-6
مریم منیعی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان