لیست کلاس های دسته بندی ترم ششم خیاطی مرکز هنر

1400/10/04

الگوسازی 6

شهره احمدصادقی

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

دوخت 6

شهره احمدصادقی

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 6 خیاطی (الگوسازي و دوخت)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان