لیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی لباس مرکز هنر

1400/10/04

مباني هنرهای تجسمی طراحی لباس

آتوسا نصراله زاده

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

مبانی عناصر بصری رنگ

آتوسا نصراله زاده

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 15:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

طراحی پایه طراحی لباس

زهرا فرتاش مهر

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

طراحی اندام 1

مهسا صديقين

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 15:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 1 طراحی لباس

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان