مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم اول طراحی لباس

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی لباس مرکز هنر
مبانی هنرهای تجسمی طراحی لباس
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
مبانی عناصر بصری رنگ
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1401/04/07
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره: 1,020,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 816,000 تومان
طراحی اندام 1
مهسا صديقين
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباس
زهرا فرتاش مهر
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان